Roberta erklärt Corona

Aktivität %
n-Tages Inzidenz
Grenzen
Roboter normale Roboter
distanzierteRoboter
geschützte Roboter